درباره

به نام خدا

در قول مشهوری آمده که برخی آن را به حضرت علی‌نسبت می‌دهند که می‌فرماید:”من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً؛ هر کس یک حرف را به من بیاموزد، همانا مرا عبد خودش کرده است‌.”( ر.ک‌:تحریرات فی الاصول‌، سید مصطفی خمینی‌؛، ج 1، ص 89، مطبعة مؤسسة العروج‌، تهران‌. )
در روایتی دیگر پیامبر اکرم‌می‌فرماید:”علما و دانشمندان (که معلم جامعه هستند) وارثان پیامبران الهی هستند.”( ر.ک‌:میزان الحکمه‌، همان‌، ص 456. )

Click Here