كاربرد لغت “se” در زبان پرتغالی

لغت se در زبان پرتغالی “چند معنایی plurisignificativa میباشد ” در معانی مختلف و کابرد های مختلف استفاده میگردد.و لازم است به آن توجه ویژه گردد:

این جز گاهی بعنوان جز مجهول ساز و انعکاسی و تاکیدی و یا حرف ربط و حرف استفهام بکار می رود و در مواردی جز خود فعل می باشد.

1-بعنوان جزء یا ضمیر مجهول ساز Pronome apassivador

مثال:alugam-se casas  خانه ها اجاره است.

aluga-se casa

Aprovou-se o novo candidato یعنی O novo candidato foi aprovado:کاندیدای جدید تایید شد.

Ex: Contaram-se histórias estranhas

با افعال متعدی نیاز مند به مفعول مستقیم یا افعال دو مفعولی بکار می رود.

مطابقت جمع و مفرد بود فعل با نایب فاعل (مفعول)در این نوع ضروری است.

Vendem-se casas  :خانه ها اجاره ای  است
Aluga-se carro
Compram-se joias:جواهرات خریده می شود

2-بعنوان  شاخص نامعین بودن  فاعل.  Índice de indeterminação do sujeito در این حالت فعل سوم شخص مفرد بکار می رود

.Ex: Precisa-se de funcionários qualificados
.Alguém precisa de funcionários qualificados یعنی : به کارمند مجرب نیاز است

Aluga-se dos Apartamentos

در این حالت اسم بعد از se دارای حرف اضافه است.

 

3-بعنوان جزء فعل Parte integrante do verbo

مثال:Ex: Os garotos queixaram-se do mau atendimento در این مورد با افعال حرف اضافه دار  زیر معمولا یافته می شود

arrepender-se, sentar-se, queixar-se, zangar-se, pentear-se, enganar-se, و …..

ela se refere a mulher

eu me refero o documento

در این حالت فعل دارای حرف اضافه se می باشد.

 

4- بعنوان ضمیری برای  انعکاس فعل برفاعل. Pronome reflexivo

Ex: A garota penteou-se diante do espelho.  دختر موهایش را جلوی آینه شانه کرد

Ex: A criança machucou-se. objeto direto

 

5-انعکاسی تبالدلی Pronome reflexivo recíproco

Eles se comprimentaram

Renata e Jorge se Amam(هردو عاشق هم هستند)

6-بعنوان تاکیدی Partícula de realce ou expletiva

.Passavam-se os dias e nada acontecia

در این حالت کلمه se برای تاکید اضافه شده است .

 

حالات ربطی کلمه se

1-بمعنای “آیا”بعنوان حرف استفهامConjunção subordinativa integrante

Ex: Analisamos se as propostas eram convenientes

Ex: Quero saber se ela virá à festa

 

2-بمعنای ازآنجاییکه Conjunção subordinativa causal

که در این حالت معادل کلمات  “já que”, “uma vez que” است

Se não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta

 

3-حرف  ربط شرط به معنای “اگر” Conjunção subordinativa condicional

Ex: Se tivéssemos saído mais cedo, poderíamos aproveitar mais o passeio

فعل ماضي بعید شرطی

Ex: Deixe um recado se você não me encontrar

در این حالت معادل لغت caso است. در استفاده از این عبارت caso فعل باید صرف شود.

. ….,se não chuver

. ….,caso não chuva

تهیه:محمد حق پرست

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here