روز اعلان جمهوری و الغا سلطنت در برزیل: 15 نوامبر 1889

از این تاریخ به بعد حکومت جمهوری فدراتیو مبتنی بر ریاست جمهوری اعلام می شود-و آخرین امپراطور برزیل دن پدروی دوم  و حکومت وی که سلطنتی پارلمانی مشروطه  بوده است بپایان می رسد. و ایالا متحده برزیل تشکیل می گردد. امپراطور در تحقق جمهوری نقش مثبت داشته است و پس از وی مارشال  دئودورو دی فونسکا رئیس حکومت موقت و رئیس جمهور می شود .انتقال در ریودوژانیرو -پایتخت وقت برزیل  – و با حضور عده از نظامیان و بردگان و کشاورزان کاتلیک با اهدای جامی به امپراطور و بدون خونریزی صورت می گیرد- دولت موقت از میان اعضای تشکلات آزاد فراماسون تشکیل می شود

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here