دیدار سفیر جمهوری اندونزی از مرکز اسلامی برزیل

دکتر هارتوسودارمو سفیر پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان با حضور در مرکز اسلامی برزیل از دستاوردهای این مرکز در حوزه های مختلف بازدید بعمل آورد.

همچنین ضمن جلسه برگزار شده وی نسبت به انجام مشترک پروژه های فرهنگی و علمی  ابراز تمایل نمود.همچنین در مورد بازار حلال جهانی واستانداردهای ایکریک در برزیل نکاتی مطرح گردید.

انسان اهل علم و فرهیخته ای است

Click Here