دیدار جناب محمد صالحی از مرکز اسلامی برزیل و دفتر نمایندگی حلال جهانی در سائوپائولو

روز دو شنبه 12 دسامبر جناب آقای محمد صالحی از مرکز اسلامی برزیل و موسسه حلال جهانی دیدار نمود…وی ضمن دیدار از موسسه انتشاراتی الرساله در جریان  فعالیتهای مختلف فرهنگی و علمی بزرگترین مرکز انتشاراتی شیعیان برزیل قرار گرفت.

ایشان همچنین با حضور در دفتر نمایندگی حلال جهانی(ایکریک) در سائوپائولو در جریان فعالیتهای این مرکز نظارتی قرار گرفت.این مرکز وابسته به  سازمان کشورهای اسلامی بوده و برند حلال جهانی را در دستور کار خود دارد

 

Click Here