بازی تیم ملی ایران با پیراهن تیم سانتاکروز پرنامبکو در برزیل سال1972

این بازیها بمناسبت سالگرد استقلال برزیل از پرتغال برگزارشده بوده و چون پیراهن ایرلند و ایران مثل هم بوده تیم ملی ایران پیراهن سانتا کروز قهرمان  ایالت پرنامبوکو را پوشیده است. …طرفداران سانتا کروز هم بشدت آنها را تشویق کرده اند… بازی در باشگاه اهودا Arruda برگزار شد. در جشن 150 سال استقلال برزیل از پرتغال. این مینی کاپ با 20 کشور برگزار گردید. سایت برزیلی

تاریخ دقیق  11 ژولای بوده است. این مطلب در خاطرات درخشان این تیم برزیلی ثبت است.ایران بازی را 2 بر یک برده است  …سانتا کروز هم یعنی یعنی صلیب مقدس.

فیلم در یوتیوب بازی تیم ملی ایران با پیراهن تیم سانتاکروز پرنامبکو در برزیل سال1972 کانال ایران برزیل

Click Here