ملاقات با مسئول هسته تحقیقاتی اسلام در دانشگاه اوسپ پروفسور اوسوالدو

وی دارای اصلیت آرژانتینی است.فارغ التحصیل دانشگاه فرانسه است..زمان تبعید و  بازگشت امام در فرانسه ،آنجا بوده و اخبار را تعقیب می کرده…بیش از 60 کتاب نوشته است…او همچنین دارای کتابی به اسم انقلاب ایرانی استRevolucao Iraniana

مدتی بخاطر تفکرات چپ در آرژانتین زندانی بوده….متخصص تاریخ معاصر است..روی نازیسم و صهیونیزم تحقیقات خوبی دارد…مدافع حقوق فلسطینیان است و یک ساعت مصاحبه با او جالب بود…اشاره ای به شهر موزز ویلا  در آرژانتین داشت که قرار بود هرتصل آنرا انتخاب کند ولی جهت استفاده از پتانسیل مذهبی فلسطین انتخاب شد….و مصائب آغاز

در زمان اشغال غزه تحرکاتی در دانشگاه داشته اند که با مقاومت جدی  ریاست دانشگاه مواجه شده

استاد دانشگاه مکنزی هم می باشد..

Click Here